ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം
മാരായിക്കോട്, കരിക്കം പി ഓ
കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം ജില്ല
കേരള, ഇന്ത്യ - 691531
------------